နောက်ဆုံးရ သတင်းနှင့် လှုပ်ရှားမှုများ

(1) Machine Tools Operator Course

(2) CNC Operator Course

(3) Industrial Electrician Course

(4) Electronics Mechanics Course

(5) Automobile Mechanics Course

(6) Welder Course

(၁) ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ေငြလဲႏႈန္း

Name

Email Address

Course of Interest

Message