// ITC Pakokku

သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႀကီးၾကပ္ေရးဌာန

စက္မႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဦးစီးဌာန
႐ံုးအမွတ္ ( ၃၀ ) ၊ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ၊ ေနျပည္ေတာ္
ဖုန္း : ၀၆၇-၄၀၅၀၅၀
ဖတ္စ္ : ၀၆၇-၄၀၅၀၅၂
အီးေမးလ္ : directorateplanning@gmail.com

စက္မႈသင္တန္းေက်ာင္း ( ပခုကၠဴ )

၀၉ ၄၀၁၅၀၉၀၂၈

1700 chestnut Street
Philadelphia, Pa 19100
itc.pakokku.moi2@gmail.com

အမွတ္ ( ၄ ) စက္မႈသင္တန္းေက်ာင္း ( ပခုကၠဴ ) သို႔ ဆက္သြယ္လိုပါက ေအာက္ပါ Contact Form အား ျဖည့္စြက္ပါ ။ သင့္အား အခ်ိန္တိုအတြင္း ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ပါမည္။

Name

Email Address

Subject

Message
Thanks. . .